ΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:

Ο όρος καινοτομία στις ημέρες μας χρησιμοποιείται ευρέως, ώστόσο η πλειοψηφία δεν γνωρίζει οτι προσδιορίζεται διεθνώς απο το εγχειρίδιο Καινοτομίας του Όσλο (Oslo Manual).  Έτσι λοιπόν, όταν επικαλούμαστε τον καινοτόμο χαρακτήρα της Αστικής Πτηνοτροφίας,  έχουμε προσδιορίσει ήδη τον τύπο, το είδος και τη στρατηγική καινοτομίας  του παραγωγικου μοντέλου με βάση το εγχειρίδιο του Όσλο. Έτσι λοιπόν, η Αστική Πτηνοτροφία ακολουθεί  Καινοτομία Μάρκετινγκ (Marketing innovation) προσεγγίζοντας  το ρόλο του αστικού πτηνοτρόφου με βάση πλέον τον τόπο διαμονής ή εργασίας του αστού αντί της αστικής-περιαστικής xωρικής τοποθέτησης των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. H προσέγγιση αυτή στηρίζεται στο είδος Καινοτομίας μικρής ή βαθμιαίας κλίμακας (Incremental innovation) που ακολουθεί το μοντέλο, καθώς περιλαμβάνει την τροποποίηση των βασικών αρχών της Αστικής και Περιαστικής γεωργίας, απλοποίηση, εδραίωση και βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων παραγωγής και διανομής. Ο τύπος Καινοτομίας Μάρκετινγκ και το είδος Καινοτομίας μικρής κλίμακας επιτυγχάνονται από την υιοθέτηση στρατηγικής ανοικτής καινοτομίας (open innovation) πραγματοποιώντας συμπράξεις με άλλες εταιρείες και υιοθετώντας την  τεχνολογία τους. Η Αστική Πτηνοτροφία είναι alumni της θερμοκοιτίδας καινοτόμου επιχειρηματικότητας Enter-Grow-Go της Eurobank,

ΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Η Αστική Πτηνοτροφία αξιολογεί, προσαρμόζει και αξιοποιεί  εμπορικά ερευνητικά αποτελέσματα εναλλακτικών  πρακτικών πτηνοτροφίας  που έχουν δημοσιευτεί από επιστήμονες. Δεδομένου ότι αυτές οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, προκειμένου να τις προσαρμόσουμε στο μη ελεγχόμενο περιβάλλον  ελεύθερης βόσκησης υπήρξαν αποκλίσεις που άγγιξαν και το 35%.Τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας παρουσιάσαμε  στο αγγλόγλωσο ebook   HOW TOPRODUCEHEALTHYCHICKENMEATANDEGGSBYAPPLYINGALTERNATIVEPRACTICESANDMODERNGENETICS.

Όλες οι μέθοδοι που παρουσιάζουμε εφαρμόστηκαν ερευνητικά τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια στις εγκαταστάσεις της Αστικής Πτηνοτροφίας κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εποχών του έτους.  Η έρευνα μας εφαρμόστηκε σε περισσότερους από συνολικά 6.000  νεοσσούς, ορνίθια πάχυνσης, όρνιθες ωοτοκίας και πουλάδες.  Ως ταχείας ανάπτυξης κοτόπουλα πάχυνσης έχουν δοκιμαστεί τα υβρίδια ROSS και Cobb.

Ως εναλλακτικής και αργής ανάπτυξης  υβρίδια έχουν δοκιμαστεί Sasso και Hubbard.  Ως όρνιθες ωοτοκίας έχουν δοκιμαστεί ISA brown και ISA white, Lohmann brown, Lohmann white και Leghorn.  Τα αποτελέσματα κάθε μελέτης αξιολογήθηκαν με οργανοληπτική αξιολόγηση, σε συνεργασία με επιστημονικά εργαστήρια.  Όλα τα υβρίδια έδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα και χαμηλή θνησιμότητα.Η θνησιμότητα των κοτόπουλων πάχυνσης κυμάνθηκε στο 1,05% μεταξύ των ημερών 0-20 και στο 0,4% μεταξύ των ημερών 21-82,  η θνησιμότητα των ορνίθων ωοτοκίας  στο 1,8% κατά τη διάρκεια των εβδομάδων 0-20 και στο 4,2% κατά τη διάρκεια των εβδομάδων 20-66, διατηρώντας το ποσοστό μηνιαίας αυγοπαραγωγής  στο 85%.